Stanovy SMHL

Stanovy SMHL

Základný dokument občianskeho združenia Slovensko - moravská hasičská liga.

Prvá hlava

Základné ustanovenia

Základné ustanovenia

Článok 1.

 1. Názov: Slovensko - moravská hasičská liga, skrátene SMHL
 2. Sídlo a adresa: ulica Suchý potok 562/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

Druhá hlava

Poslanie a úlohy

Poslanie a úlohy

Článok 2.

 1. Slovenská - moravská hasičská liga (SMHL) je nezávislá, nezisková, nestranícka, záujmová a športová organizácia, združujúca záujmové skupiny a jednotlivých členov. Je organizáciou budovanou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. pre plnenie záujmov a potrieb svojich členov v oblasti hasičského športu, telesnej výchovy, spoločenského a kultúrneho života a pre riešenie požiadaviek svojich členov.
 2. SMHL je v zmysle §2 zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi normami a na celom území Slovenskej republiky.
 3. Hlavným poslaním činnosti SMHL je združovanie a riadenie samostatných hasičských družstiev (HD) pre organizovanie sútaží v požiarnom útoku podľa schválených pravidiel na území Slovenskej a Českej republiky.
 4. Združuje skupiny a jednotlivcov, ktorí sa chcú spoločne podieľať na vytváraní metodickej a technickej príprave a uskutočňovaní jednotlivých športových aktivít.
 5. Vytvára podmienky pre metodické pôsobenie na rozvoj svojej činnosti a odbornú prípravu svojich členov publikačnou a edičnou činnosťou.
 6. Rozvíja rôzne formy kultúrnej a spoločenskej činnosti, vydáva informačné a metodické materiály pre svoju potrebu a v oblasti rozvoja hasičského športu.
 7. SMHL spolupracuje s verejnosťou, štátnymi a neštátnymi inštitúciami, samosprávou, fyzickými a právnickými osobami a inými občianskymi združeniami, ktoré sledujú podobné záujmy.
 8. SMHL spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahranicí pre rozvoj hasičského športu, poskytuje a prijíma skúsenosti dosiahnuté na Slovensku a v zahraničí.
 9. SMHL udržiava a rozvíja športové, historické, remeselné a folklórne tradície.
 10. SMHL podporuje miestnu a regionálnu kultúru.

Tretia hlava

Členstvo

Členstvo

Článok 3.

 1. Členstvo je dobrovoľné. Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom SMHL môže byť každý občan SR, ktorý dovršil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami SMHL a inými základnými predpismi SMHL, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.
 2. Členstvo v SMHL vzniká aj schválením kolektívnej prihlášky hasičského družstva a uhradením predpísaného členského príspevku. Evidenciu členov a veliteľa hasičského družstva oznamuje Výboru SMHL. Dokladom členstva je platný preukaz SMHL.
 3. Prihlášku s kolektívnym členom schvaľuje Výbor SMHL.
 4. Prispievajúci člen finančne podporuje činnost SMHL a hasičských družstiev. Na rozhodovaní sa podieľa s hlasom poradným.
 5. Čestné členstvo vzniká po návrhu riadneho člena SMHL a schválení Snemom SMHL.

Článok 4.

 1. Člen má právo:
  a) zúčastniť sa na Sneme SMHL,
  b) podľa svojich možností a schopností zapájať sa do ktorejkoľvek činnosti SMHL vymedzenej týmito stanovami,
  c) predkladať návrhy a pripomienky k činnosti SMHL,
  d) voliť a byť volený do orgánov SMHL po dovršení 18 rokov veku,
  e) na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov SMHL v súlade so zákonom o prístupe k informáciám,
  f) po odsúhlasení Snemom SMHL stať sa čestným členom.

 2. Člen má povinnosť:
  a) dodržiavať Stanovy, iné základné predpisy a uznesenia orgánov SMHL
  b) aktívne sa zapájať do činností hasičského družstva,
  c) chrániť a udržiavať majetok vo vlastníctve alebo nájme SMHL,
  d) riadne a včas platiť členské a iné príspevky, ktoré schváli Snem SMHL,
  e) dbať o dobré meno SMHL a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže poškodiť jej záujmy.

Článok 5.

Členstvo v SMHL zaniká:
 1. vystúpením, zrušením, vylúčením, úmrtím a zánikom SMHL
 2. ak člen svojim konaním poškodí dobré meno SMHL alebo ak neplní základné povinnosti, môže Snem SMHL ukončiť jeho členstvo v SMHL.

Piata hlava

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Článok 6.

 1. Snem SMHL
  Je najvyšší orgán združenia, ktorý zvoláva Výbor SMHL min. 1x za rok. Je utvorený z delegátov HD,
  a) rozhoduje o zániku združenia, zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
  b) schvaľuje stanovy, iné základné predpisy ich zmeny a doplnky,
  c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
  d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  e) volí a odvoláva členov výboru SMHL, predsedu výboru SMHL a revíznu komisiu zpomedzi členov SMHL,
  f) rozhoduje o názve a symbolike.

 2. Výbor SMHL
  Je výkonný orgán SMHL a za svoju činnost je zodpovedný Snemu SMHL. Má 5 členov a volí sa z členov SMHL podľa článku 9. bod 3. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 4-krát v roku,
  a) skladá sa z predsedu, podpredsedu, pokladníka a dvoch členov,
  b) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Snemu SMHL,
  c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Snemu SMHL a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.

 3. Hasičské družstvá (HD)
  a) tvoria členovia sútažného družstva a ostatní členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Slovenskej a Českej republike,
  b) si volia svojho veliteľa, ktorého písomne oznámia Výboru SMHL,
  c) veliteľ družstva môže byť členom Výboru SMHL alebo Revíznej komisie,
  d) delegujú dvoch zástupcov, ktorí budú zastupovať HD na Sneme SMHL.

Orgány SMHL sa riadia Stanovami SMHL a sútažnými pravidlami schválenými Snemom SMHL.

Článok 7.

Štatutárne orgány:
 1. Predseda Výboru SMHL
 2. Podpredseda Výboru SMHL
 3. Pokladník výboru SMHL

Zastupujú SMHL navonok a riadia činnosť orgánov SMHL, v prípade potreby delegujú právomoc na členov Výboru SMHL. K písomným právnym úkonom je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člana Výboru SMHL, a to pokladníka alebo podpredsedu.

Článok 8.

Revízna komisia:
 1. má troch členov a volí ju Snem SMHL
 2. je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Snemu SMHL. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,
 3. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 4. kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Šiesta hlava

Zásady rokovania a rozhodovania

Zásady rokovania a rozhodovania

Článok 9.

 1. Rozhodnutia a voľby vo všetkých orgánoch SMHL sú uskutočňované verejným alebo tajným hlasovaním. Orgány sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väcšina členov a rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väcšina prítomných s výnimkou článku 12, bodu 1,
 2. Volebné obdobie Výboru SMHL je tri roky a Revíznej komisie štyri roky,
 3. Pri schvaľovaní výboru SMHL vo volebnom roku sa členom automaticky stáva poverený člen HD, ktoré v období posledných troch rokov získalo najviac bodov v  konečnom poradí SMHL v kategórii muži. O ďalších štyroch členoch výboru hlasujú delegovaní zástupcovia HD, ktorí sa zúčastnili daného ročníka SMHL. Pokiaľ sa niektoré HD vzdá možnosti byť členom Výboru SMHL, snem má právo kooptovať do tejto funkcie iného člena SMHL.

Článok 10.

Ak ktorýkoľvek volený člen a funkcionár orgánov SMHL počas volebného obdobia stratí dôveru, neosvedčí sa alebo nevykonáva svoju funkciu k spokojnosti orgánu, ktorý ho zvolil, má tento orgán právo odvolať ho a na jeho miesto zvoliť alebo kooptovať iného.

Siedma hlava

Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia

Článok 11.

 1. Majetok SMHL tvorí hmotný a nehmotný majetok a finančné zdroje získané z viaczložkových zdrojov, a to z členských a kolektívnych príspevkov, z hospodárskych výsledkov, príjmy zo športovej a kultúrno-spoločenskej činnosti, príjmy z vlastnej činnosti, poplatky za služby, príspevky a dotácie od iných organizácií, sponzorov a štátu, dary, dedičstvo, granty, príjmy z reklamy a úroky na účtoch v bankách.
 2. SMHL je oprávnená zriaďovať potrebné účty súvisiace s jej činnosťou, vrátane devízových v súlade s právnymi predpismi SR.
 3. Majetok a hospodárenie je vedené podľa platných zákonov SR.

ôsma hlava

Zánik združenia a likvidácia majetku

Zánik združenia a likvidácia majetku

Článok 12.

 1. SMHL zanikne ak sa o tom uznesie trojpätinová väcšina členov Snemu SMHL, ak so zánikom súhlasí nadpolovičná väčšina zo všetkých členov,
 2. Po zrušení SMHL schvaľuje Snem SMHL likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu podľa platného zákona,
 3. Po ukončení likvidácie likvidátor zabezpečí výmaz združenia z registrácie.

Deviata hlava

Záverečné ustanovenie

Záverečné ustanovenie

Článok 13.

 1. SMHL má právo používať svoje symboly: znak, pečiatku a logo,
 2. Symboly SMHL bez súhlasu Výboru SMHL nesmie používať žiadna iná právnická a fyzická osoba.

Desiata hlava

Účinnosť

Účinnosť

Článok 14.

 

 1. Stanovy SMHL schválil Snem SMHL dňa 1.3.2008 v Podlužanoch, nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na MV SR.
 2. Nevyhnutné zmeny v Stanovách SMHL po dobu funkčného obdobia môže vykonávať Snem.
 3. Výklad Stanov SMHL prináleží Snemu, ktorý touto úlohou poveruje Výbor SMHL. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v Stanovách SMHL a v iných základných predpisoch, rozhoduje Snem.

Stiahnuť v PDF

Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa