Zápisky z Jarného Snemu SMHL

Zápisky z Jarného Snemu SMHL

Zápisky z Jarného Snemu SMHL

Pred začiatkom nového súťažného ročníka zvolal Výbor SMHL zasadnutie Snemu SMHL. Termín bol stanovený na sobotu 23. apríla 2011, hostiteľmi delegátov Snemu sa stali hasiči z DHZ Dohňany. Tí zasadnutie pripravili v priestoroch novučičkého Domu kultúrnych tradícií.

Úvodné slovo si zobral predseda Výboru SMHL, Ing. Jozef Škorvánek, ktorý privítal delegátov Snemu, prítomných hostí a zároveň predstavil program, ktorým sa zasadnutie bude riadiť.

Slovo potom odovzdal starostovi obce Dohňany, Ing. Milanovi Panáčkovi, ktorý takisto privítal delegátov Snemu a vo svojom príhovore vyzdvihol z pozície podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja najmä cezhraničnú spoluprácu a vyslovil želanie, aby aj naďalej pokračovala a bola prospešná pre obe strany.

Podľa predstaveného programu prebehla kontrola plnenia uznesenia Snemu SMHL z posledného zasadnutia 6. novembra 2010 v Poriadí, bola zvolená návrhová a volebná komisia. Zvolení boli takisto overovatelia zápisnice.

Po ukončení kalendárneho roku prebehla kontrola stavu hospodárenia s finančnými prostriedkami SMHL a stavu účtovnej evidencie. Správu o hospodárení za rok 2010 predniesol delegátom Snemu Peter Ondrejka, pokladník SMHL.

K tejto správe následne zaujala stanovisko Revízna komisia, ktorá v správe z kontroly hospodárenia konštatovala, že komisia nezistila rozdiely v stave finančných prostriedkov ani iné nedostatky a že účtovníctvo je vedené podľa platných právnych predpisov.

Do programu sa opäť dostal podobne ako aj na jesennom zasadnutí Základný predpis, ktorý bol opäť v niektorých bodoch po rôznych diskusiách a návrhoch delegátmi Snemu SMHL upravený do podoby, ktorá bude platná pre súťažný ročník 2011.

Pribudla staronová súťaž

Dá sa povedať, že asi najdôležitejšími bodmi zasadnutia boli bezpochyby nasledujúce dva body programu. Prvým bola prezentácia záujemcov o zaradenie súťaže so seriálu SMHL, kde svoju súťaž predstavil delegátom ako jediný záujemca pre tento ročník - SDH Brumov.

A keďže v tajnom hlasovaní Snem SMHL súhlasil so zaradením súťaže v Brumove do ročníka 2011, mohol byť v ďalšom bode programu skompletizovaný kalendár súťaží zaradených do SMHL pre ročník 2011.

V diskusii a takisto aj bode rôzne prebehla voľná debata, týkajúca sa predovšetkým zhotovovania videozáznamov zo súťaží SMHL, ich spracovania do podoby prezentačného DVD SMHL a podobne.

Na záver návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktoré bolo delegátmi Snemu SMHL jednohlasne schválené. Po vyčerpaní všetkých bodov programu tak mohol predseda Výboru SMHL oficiálnu časť zasadnutia Snemu ukončiť a v mene hostiteľov pozvať na voľné posedenie.

Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.
Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa